Stichting

Stichting Jan Frearks van der Bij

De doelstelling van de Stichting Jan Frearks van der Bij luidt als volgt / It stichtingsdoel is yn de statuten sa omskreaun:

“het beheren van kunstwerken, waaronder in het bijzonder begrepen schilderijen, tekeningen en schetsen gemaakt door de oprichter, de heer Jan van der Bij, alsmede het verzorgen van publicaties in de meest ruime zin met betrekking tot deze kunstwerken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Voorzitter / Foarsitter – Ulke van der Bij, Driezum
Secretaris / Sekretaris – Wieger Vlietstra, Oentsjerk
Penningmeester / Ponghâlder – Wieger Vlietstra, Oentsjerk
PR & Communicatie / PR & Kommunikaasje – Alie Buikema, Lekkum – Metsje Vlietstra-van der Bij, Oentsjerk

e-mail: bestuur@janfrearksvanderbij.frl