Mozaïeken

Mozaïektoer

Jorn Rekoert, entûsiastse stazjêr fan ROC Friese Poort Drachten hat mei Museum Dr8888 in unike Mozaïektoer lâns mozaïken yn Ljouwert, De Pein, Drachten, Drachtsterkompenije, Droegeham en Broeksterwâld opsetten. In hânsume flyer mei QR koades ynformearret it publyk oer it wêr en wat fan dizze monumintale wandkeunst fan Jan Frearks van der Bij. Op de ferskate lokaasjes krijt de faaks ferhearde besiker tagelyk in skerp besef dat dit soarte fan keunstwurken yn de bûtenloft nei lingte fan jierren gâns te lijen hat. In pear mozaïken steane der tsjintwurdich beroerd foar. Om mar te swijen oer mear as de helte fan de goed tweintich mozaïken dy’t  yn 60 jier tiid al ferdwûn binne. Behâld fan dit unike kultureel erfskip is net fanselssprekkend!

 

De gelijkenis van de talenten, te zien op de muur van Kindcentrum ‘De Wel’ te Broeksterwâld.
De gelijkenis van de talenten, te zien op de muur van Kindcentrum ‘De Wel’ te Broeksterwâld.
Mozaïeken
Mozaïeken

Mozaïeken in beeld!

In de 60er en 70er jaren ontwierp en maakte Jan Frearks van der Bij, mijn vader, verspreid over Fryslân zeker zo’n twintig grote en unieke wandmozaïeken. Meestal op kerk- en schoolgebouwen. Ze zijn niet te missen! Althans voor zover die gebouwen inmiddels niet verdwenen zijn. Door sloop of verbouw van gebouwen resteert vijftig jaar later amper de helft van zijn mozaïeken. Het past daarom uitstekend dat wij eind 2022 als stichtingsbestuur samen met uitgever Wijdemeer een fraai boek over ‘100 jaar Jan Frearks van der Bij’ gaan presenteren. Zijn mozaïeken mogen daarin natuurlijk niet ontbreken. Dus ben ik samen met mijn vriend en fotograaf Hedzer Kooistra bij de nog bestaande mozaïken langs geweest. Het mozaïek ‘De wonderbaarlijke spijziging’ aan de Splitting in Drachten is gemaakt eind jaren zeventig. Ik herinner mij nog goed dat mijn vader dit thuis, in de Folgeren, maakte en dat ik als jongen hem daarbij soms hielp. Bij het aanbrengen op de wand was zijn zwager en stukadoor Lieuwe Steendam zijn vaste assistent. Een zenuwslopende klus! Daarom bijzonder om ruim 45 jaar later weer even in actie te komen voor een impressie van dit fraaie mozaïek van mijn vader.

Mozaïeken yn byld!

Yn de 60er en 70er jierren ûntwurp en makke Jan Frearks van der Bij, ús heit, rûnom yn Fryslân wol sa’ n tweintich mânske en unike wandmozaïken. Meast op tsjerke- en skoalgebouwen. Dy binne net te missen! As alteast sokke gebouwen net ferdwine. Fanwege it slopen of ferbouwen fan gebouwen is der fyftich jier letter amper noch in lytse helte fan syn mozaïken oer. No treft it dat wy as stichtingsbestjoer yn ’e mande mei útjouwer Wijdemeer ein dit jier in nijsgjirrich boek oer ‘ 100 jier Jan Frearks van der Bij’ presintearje sille. Syn mozaïken meie dêryn fansels net ûntbrekke. Sadwaande bin ik mei myn freon en fotograaf Hedzer Kooistra de noch besteande mozaïken bylâns west. It mozayk ‘De wûnderbaarlike spiziging’ oan de Splitting yn Drachten is ein 70er jierren makke. It heucht my noch skoan dat ús heit it thús, yn de Folgeren, klear makke en dat ik as jonge bytiden wol mei holpen haw. By it oanbringen op de wand wie syn sweager en stukadoar Lieuwe Steendam syn fêste assistint. In pokkeput! Dêrom in aardichheid om goed 45 jier letter wer efkes warber te wêzen foar in moai filmke fan dit skoandere mozayk fan ús heit.

Ulke van der Bij