Home

Welkom
Van harte welkom op de website van Stichting Jan Frearks van der Bij. Op deze website is informatie te vinden over het werk en leven van beeldend kunstenaar Jan Frearks van der Bij, die zich in de naoorlogse jaren als autodidact tot één van de meest uitgesproken Friese expressionisten ontwikkelde.De stichting is opgericht met als doel het werk van Jan Frearks van der Bij levend te houden en een breed publiek daarvan blijvend te laten genieten.

Wolkom
Fan herte wolkom op de webside van Stichting Jan Frearks van der Bij. Op dizze webside is ynformaasje te finen oer it wurk en libben fan byldzjend keunstner Jan Frearks van der Bij, dy’t him as autodidakt ûntwikkele ta ien fan de meast útsprutsen Fryske ekspressionisten fan nei de oarloch. De stichting is oprjochte mei as doel it wurk fan Jan Frearks van der Bij libbend te hâlden en in breed publyk noch lang dêrfan genietsje te litten.

Oproep
Wij vragen hen, die in het bezit zijn van werk van Jan Frearks van der Bij, om zich bij de stichting te melden via het contactformulier (zie in het menu onder ‘contact’). U kunt een foto van het werk toevoegen aan het contactformulier. Op deze manier krijgt de stichting een zo volledig mogelijk overzicht van de verzameling kunstwerken die hij heeft gemaakt.

Oprop
Wy freegje dyjingen dy’t wurk fan Jan Frearks van der Bij yn besit hawwe, om harren by de stichting te melden troch it ynfoljen fan it kontaktformulier ( sjoch yn it menu ûnder ‘contact’ ).  Dêr kin in foto fan it wurk taheakke wurde oan it kontaktformulier. Sa kin de stichting geandewei in folslein oersjoch krije fan syn keunstwurken.