Actualiteit

Mozaïken in beeld!
In de 60er en 70er jaren ontwierp en maakte Jan Frearks van der Bij, mijn vader, verspreid over Fryslân zeker zo’n twintig grote en unieke wandmozaïeken. Meestal op kerk- en schoolgebouwen. Ze zijn niet te missen! Althans voor zover die gebouwen inmiddels niet verdwenen zijn. Door sloop of verbouw van gebouwen resteert vijftig jaar later amper de helft van zijn mozaïeken. Het past daarom uitstekend dat wij eind 2022 als stichtingsbestuur samen met uitgever Wijdemeer een fraai boek over ‘100 jaar Jan Frearks van der Bij’ gaan presenteren. Zijn mozaïeken mogen daarin natuurlijk niet ontbreken. Dus ben ik samen met mijn vriend en fotograaf Hedzer Kooistra bij de nog bestaande mozaïken langs geweest. Het mozaïek ‘De wonderbaarlijke spijziging’ aan de Splitting in Drachten is gemaakt eind jaren zeventig. Ik herinner mij nog goed dat mijn vader dit thuis, in de Folgeren, maakte en dat ik als jongen hem daarbij soms hielp. Bij het aanbrengen op de wand was zijn zwager en stukadoor Lieuwe Steendam zijn vaste assistent. Een zenuwslopende klus! Daarom bijzonder om ruim 45 jaar later weer even in actie te komen voor een impressie van dit fraaie mozaïek van mijn vader.

Ulke van der Bij

Mozaïken yn byld!
Yn de 60er en 70er jierren ûntwurp en makke Jan Frearks van der Bij, ús heit, rûnom yn Fryslân wol sa’ n tweintich mânske en unike wandmozaïken. Meast op tsjerke- en skoalgebouwen. Dy binne net te missen! As alteast sokke gebouwen net ferdwine. Fanwege it slopen of ferbouwen fan gebouwen is der fyftich jier letter amper noch in lytse helte fan syn mozaïken oer. No treft it dat wy  as stichtingsbestjoer yn ’e mande mei útjouwer Wijdemeer ein dit jier in nijsgjirrich boek oer ‘ 100 jier Jan Frearks van der Bij’ presintearje sille. Syn mozaïken meie dêryn fansels net ûntbrekke. Sadwaande bin ik mei myn freon en fotograaf Hedzer Kooistra de noch besteande mozaïken bylâns west. It mozayk ‘De wûnderbaarlike spiziging’ oan de Splitting yn Drachten is ein 70er jierren makke. It heucht my noch skoan dat ús heit it thús, yn de Folgeren, klear makke en dat ik as jonge bytiden wol mei holpen haw. By it oanbringen op de wand wie syn sweager en stukadoar Lieuwe Steendam syn fêste assistint. In pokkeput! Dêrom in aardichheid om goed 45 jier letter wer efkes warber te wêzen foar in moai filmke fan dit skoandere mozayk fan ús heit.

Ulke van der Bij


Update: Oproep heeft zo’n 120 werken opgeleverd
Nadat in februari de oproep voor werken van Jan Frearks van der Bij is uitgegaan, zijn er via de website zo’n twintig werken binnengekomen. Ook zijn er via andere kanalen nog veel werken achterhaald. In totaal zijn er nu ongeveer 120 werken geregistreerd. Dat is een mooi resultaat tot nu toe, maar we denken dat er meer werken van Jan Frearks van der Bij te vinden zijn. Zo zijn we specifiek opzoek naar het schilderij 

“Reade Hynder”

Dit schilderij vertegenwoordigt het logo van de stichting Jan Frearks van der Bij.

Daarom doen we opnieuw een oproep! Misschien is het de moeite waard om in uw omgeving eens rond te vragen. Wie weet wat het kan opleveren!

Intussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van het boek en de overzichtstentoonstelling eind 2022 die in Museum Dr8888 te zien zal zijn.


 

Expositie “Jan Frearks van der Bij – Op aventoer mei foarm en kleur”
7 juli t/m 8 september 2019 in De Schierstins, Feanwâlden
(inmiddels afgelopen, maar zie op “Eksposysje” voor een virtuele toer)

Vanaf 7 juli was de tentoonstelling Op aventoer mei foarm en kleur met werk van Fries expressionist Jan Frearks van der Bij te zien in De Schierstins in Feanwâlden. De tentoonstelling toont naast een aantal bekende werken vooral ook niet eerder getoond werk en geeft bovendien een fraaie inkijk in de ontwikkeling van de kunstenaar door de jaren heen. Van der Bij kan gerekend worden tot een van de meest uitgesproken expressionisten van Friesland.

Enkele reacties van bezoekers van de expositie:

  • Mooie tentoonstelling van Jan Frearks van der Bij, een boeiende schilder.
  • In bysûnder aventoer troch de kleuren fan skilder Van der Bij.
  • Wy ha tige genoaten fan de moaie eksposysje. Wat in skitterende kleuren en in moai oersicht. Kompliment foar it organisearjen.” 
  • Baie mooi” (Zuid-Afrika) en “Zeer indrukwekkend” (Berlijn) en “Boeiend, we hebben genoten. Dank” (België) en “Lovely exhibition” (Estonia)
  • Inspirerende tentoonstelling van een bijzonder kunstenaar”